Bonus Malus

Den nya fordonsskatten

Den 1 juli 2018 trädde det nya Bonus Malus-systemet för nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar i kraft. Köper du en bil med låga utsläpp kan du räkna in en saftig bonus. Väljer du istället bensin eller diesel kan skatten höjas med flera tusenlappar per år. Vi reder ut hur den nya fordonsskatten fungerar.

Poängen med det så kallade bonus-malussystemet är att premiera bilar med låga utsläpp med bonus, och höja skatten på bilar med högre utsläpp.

 

Bonus malus - den nya fordonsskatten

Vad innebär Bonus- Malus?

 

Bonus – till bilar med låga utsläpp

Miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor.

 

Hur fungerar bonusen?

 • Bilar med koldioxidutsläpp mellan 0 och 60 g/km får bonus. Bonusen blir 60 000 kronor för bilar med nollutsläpp, och minskar därefter linjärt för varje gram koldioxid bilen släpper ut ner till 10 000 kronor. Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kronor.
 • Bonusen får max utgöra 25 procent av bilens pris.
 • Fem års skattebefrielse för miljöbilar slopas.
 • Bonusen betalas ut först efter sex månader.
 • Bonusen ersätter supermiljöbilspremien.

 

Malus – förhöjd fordonsskatt till bilar med höga utsläpp

Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar.

 

Hur fungerar malusen?

 • Den höjda fordonsskatten gäller i tre år och påverkar bilar som släpper ut 95 g koldioxid per kilometer eller mer.
 • För bilar med utsläpp i spannet 95–140 g/km är beloppet 82 kr/ över 95. För bilar med utsläpp över 140 g/km är beloppet 107 kr/g över 140.
 • Grundbeloppet för alla bilar är 360 kr.
 • Dieselbilar får ett miljötillägg på 250 kr.
 • Bränslefaktorn för dieselbilar ersätts med ett bränsletillägg på ca 13,52 multiplicerat med antalet gram koldioxidutsläpp per kilometer.
 • E85- och gasfordon får oförändrad skatt.
 • Från år 4 och därefter är koldioxidbeloppet 22 kr/g som fordonet släpper ut per kilometer utöver 111 g (samma regler som idag).

 

Varför införs bonus malus?

Syftet med bonus malus är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Systemet innebär att miljöanpassade fordon med låga utsläpp premieras med en bonus medan fordon med höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt. Bonus malus-systemet kan därmed komplettera de mer generellt verkande drivmedelsskatterna och bidra till att minska oljeberoende och klimatpåverkan. Utsläppen från nya bilar förväntas minska i en snabbare takt än tidigare vilket även har positiva effekter då det blir mindre luftföroreningar.

 

Vilka bilar omfattas av bonus malus?

Det är endast nya personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar som berörs av bonus malus. Fordonsskatten förblir oförändrad för befintliga bilar som rullar på vägarna idag. Med nya bilar menas fordon som blir skattepliktiga (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare.

 

Vilka fler förändringar medför detta?

 • Den femåriga fordonsskatte-befrielsen för miljöbilar tas bort.
 • De fordon som idag har en femårig skattebefrielse påverkas inte. Men inga nya bilar kommer att få skattebefrielsen efter att bonus malus har trätt i kraft.
 • Supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för så kallade klimatbonusbilar med låga utsläpp.

För bensin- och dieseldrivna fordon med fordonsår 2018 eller senare tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt (tas i trafik) för första gången den 1 juli 2018 eller senare.
För dieseldrivna fordon, som tas i trafik för första gången den 1 juli 2018 eller senare, ersätts bränslefaktorn med ett bränsletillägg. Bränsletillägget beräknas genom att det totala antalet gram koldioxid, som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer, multipliceras med värdet 13,52.

 

Anders Norén på BIL Sweden berättar mer